nedeľa, 05 február 2017 10:07

Výsledky celoslovenského testovania piatakov

Napísal(a)

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2016) sa uskutočnilo 23. novembra 2016 na 1 485 základných školách. Z toho bolo 1 344 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 125 s vyučovacím jazykom maďarským, 15 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským. 

Testy písalo 45 299 piatakov, z toho bolo 42 384 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2 902 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 13 žiakov zo školy s vyučovacím jazykom ukrajinským. Na testovaní sa po prvýkrát zúčastnili aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, konkrétne žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiaci so zdravotným znevýhodnením, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo celkovo 1 768, t. j. 3,6 % z celkového počtu testovaných piatakov. Žiakov so zdravotným znevýhodnením bolo celkovo 3 095, t. j. 6,8 % z celkového počtu testovaných žiakov 5. ročníka ZŠ.
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania aj v tomto školskom roku umožnil certifikačným školám absolvovať testovanie elektronickou formou. E-testovanie 5-2016 absolvovalo 1 602 žiakov na 83 základných školách. Jednou z výhod modernej elektronickej formy testovania bola okamžitá spätná väzba žiakovi o predbežných výsledkoch po absolvovaní testov.
Žiaci boli testovaní z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry.

Test z matematiky písalo celkovo 45 286 žiakov, z toho 43 737 žiakov v papierovej forme a 1 549 žiakov v elektronickej forme. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 62,3 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 61,6 % a chlapci 62,9 %, pričom tieto výsledky sú porovnateľné. Priemerná úspešnosť žiakov v papierovej forme bola 61,9 %v elektronickej forme 71,8 % a vzhľadom na počet žiakov boli výsledky porovnateľné.
     Z hľadiska kraja sú výsledky piatakov z matematiky nasledovné: Najúspešnejší v matematike boli žiaci BA kraja a najmenej úspešní boli žiaci z KE kraja. Žiaci BA kraja  (5 429 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 71,2 %, žiaci TN kraja (4 566 žiakov) 68,5 %, žiaci ZA kraja (6 252 žiakov) 67,3 %, žiaci TT kraja (4 664 žiakov) 64,6 %, žiaci NR kraja (5 330 žiakov) 61,7 %, žiaci BB kraja (5 162 žiakov) 56,8 %, žiaci PO kraja (7 461 žiakov) 56,4 % a žiaci KE kraja (6 422 žiakov) 55,4 %.
     Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov z matematiky nasledovné: Žiaci zo štátnych škôl (41 699 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 61,7 %, žiaci zo súkromných škôl (821 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 69,8 % a žiaci z cirkevných škôl  (2 766 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 68,4%. Vzhľadom na počet žiakov v jednotlivých skupinách škôl podľa zriaďovateľa dosiahli porovnateľné výsledky.
     Test z matematiky v slovenskom jazyku písalo 93,6 % žiakov, ostatní žiaci (6,4 %) písali test preložený do maďarského jazyka. Žiaci zo ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským riešili test s priemernou úspešnosťou 63,2 % a žiaci zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským s priemernou úspešnosťou 48,8 %, pričom aj vzhľadom na počet žiakov zo ZŠ s VJS a VJM nebol identifikovaný vecne významný rozdiel.
     Výsledky žiakov z matematiky v porovnaní s národným priemerom podľa okresov sú nasledovné: Výsledky silne vecne významne lepšie ako národný priemer dosiahli žiaci z okresov Bratislava I a Bratislava IV. Výsledky silne vecne významne horšie ako národný priemer dosiahli žiaci z okresov Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Vranov nad Topľou.
     Test z matematiky riešilo 3 091 žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ). Priemerná úspešnosť žiakov so ZZ v teste z matematiky bola 50,8 %.
      Test z matematiky písalo 1 497 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP). Priemerná úspešnosť žiakov zo SZP bola 24,0 %, čo predstavuje významne horšie výsledky v porovnaní so žiakmi nepochádzajúcimi zo SZP.
      Priemerná úspešnosť testu z matematiky na neplnoorganizovaných školách (málotriedne školy) bola 52,2 %. Žiaci z neplnoorganizovaných škôl dosiahli horšie výsledky oproti výsledkom žiakov z plnoorganizovaných škôl. Najslabšie výsledky takýchto škôl boli v okresoch Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, Poltár, Michalovce, Lučenec.

     Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo celkovo 42 381 žiakov, z toho 40 897 žiakov v papierovej forme a 1 484 žiakov v elektronickej forme. Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 63,1 %. Dievčatá riešili test s priemernou úspešnosťou 65,8 % a chlapci 60,5 %, pričom priemerné výsledky dievčat a chlapcov sú porovnateľné. Priemerná úspešnosť žiakov v papierovej forme bola 62,8 %v elektronickej forme 71,2 %, pričom vzhľadom na počet žiakov boli výsledky porovnateľné.  
     Z hľadiska kraja sú výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné: Najúspešnejší boli žiaci BA kraja a najmenej úspešní boli žiaci z KE kraja. Žiaci BA kraja (5 383 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 70,3 %, žiaci TN kraja (4 565 žiakov) 67,5 %, žiaci ZA kraja (6 251 žiakov) 66,2 %, žiaci TT kraja (3 857 žiakov) 65,3 %, žiaci NR kraja (4 344 žiakov) 64,2 %, žiaci BB kraja (4 521 žiakov) 61,3 %, žiaci KE kraja (5 999 žiakov) 57,0 % a PO kraja (7 461 žiakov) 56,8 %.
     Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledkyžiakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné: Žiaci zo štátnych škôl (38 970 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 62,6 %, žiaci zo súkromných škôl (812 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 68,5 % a žiaci z cirkevných škôl (2 599 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 68,6 %. Vzhľadom na počet žiakov v jednotlivých skupinách škôl podľa zriaďovateľa dosiahli porovnateľné výsledky.
     Výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry v porovnaní s národným priemerom podľa okresov sú nasledovné: Výsledky silne vecne významne lepšie ako národný priemer dosiahli žiaci z okresu Bratislava I. Výsledky silne vecne významne horšie ako národný priemer dosiahli žiaci z okresov Gelnica, Kežmarok a Vranov nad Topľou.
     Test zo slovenského jazyka a literatúry riešilo 3 002 žiakov so ZZ. Priemerná úspešnosť žiakov so ZZ v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 52,0 %.
      Test zo slovenského jazyka a literatúry riešilo 1 357 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Priemerná úspešnosť žiakov zo SZP bola 28,0 %, čo predstavuje významne horšie výsledky v porovnaní so žiakmi nepochádzajúcimi zo SZP.
     Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry na neplnoorganizovaných školách bola 55,5 %. Žiaci z neplnoorganizovaných škôl dosiahli horšie výsledky oproti výsledkom žiakov z plnoorganizovaných škôl.

      Test z maďarského jazyka a literatúry písalo celkovo 2 902 žiakov, z toho 2 806 žiakov v papierovej forme a 96 žiakov v elektronickej forme. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z maďarského jazyka a literatúry bola 55,5 %. Dievčatá riešili test s priemernou úspešnosťou 57,8  % a chlapci 53,2 %, pričom priemerné výsledky dievčat a chlapcov sú porovnateľné. Priemerná úspešnosť žiakov v papierovej forme bola 55,2 % a v elektronickej forme 63,3 %, pričom vzhľadom na počet žiakov boli výsledky porovnateľné.
     Z hľadiska kraja sú výsledky žiakov z maďarského jazyka a literatúry nasledovné: Najúspešnejší boli žiaci TT kraja a najmenej úspešní boli žiaci z BB kraja. Žiaci TT kraja (807 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 66,7 %, žiaci BA kraja (48 žiakov) 66,6 %, žiaci NR kraja (986 žiakov) 58,5 %, žiaci KE kraja (423 žiakov) 49,1 % a žiaci BB kraja (638 žiakov) 39,9 %.
     Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov z maďarského jazyka a literatúry nasledovné: Žiaci zo štátnych škôl (2 726 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 55,0 %, žiaci zo súkromných škôl (9 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 54,1 % a žiaci z cirkevných škôl (167 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 63,4 %. Vzhľadom na počet žiakov v jednotlivých skupinách škôl podľa zriaďovateľa dosiahli porovnateľné výsledky.
     Výsledky žiakov z maďarského jazyka a literatúry v porovnaní s národným priemerom podľa okresov sú nasledovné: Výsledky silne vecne významne lepšie ako národný priemer dosiahli žiaci z okresov Košice I a Dunajská Streda. Výsledky silne vecne významne horšie ako národný priemer dosiahli žiaci z okresov Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca a Košice-okolie.
     Test z maďarského jazyka a literatúry  riešilo 93 žiakov so ZZ. Priemerná úspešnosť žiakov so ZZ v teste z maďarského jazyka a literatúry bola 49,6 %.

     Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z 1. na 2. vzdelávací stupeň na ZŠ. Zároveň budú tieto celoštátne výsledky predstavovať vstupné údaje pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní na základných školách na Slovensku.

     Úlohy v Testovaní 5-2016 boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. Test z matematiky pozostával z úloh s matematickým a s reálnym kontextom, t. j. úloh z reálneho života, pričom súčasťou niektorých úloh boli aj grafy a tabuľky.

- Úspešnosť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa okresov   
- Úspešnosť žiakov z neplnoorganizovaných škôl podľa okresov

 
Zdroj: www.iedu.sk


Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.

Rastieme s Hipom

Ako pomôcť dieťaťu pri hnačke a zápche

Ako pomôcť dieťaťu pri hna…

Pre rodičov neexistuje krajší pohľad, ako pohľad na usmievavé, spokojné a zdravé dieťatko. Nie je ničím...

Prev Next