pondelok, 31 máj 2010 14:20

Integrácia, ako a kedy integrovať dieťa

Napísal(a) prerodicov

Potrebuje vaše dieťa v učení pomoc? Je v škole integrované, postupuje podľa špeciálnych učebných plánov, prípadne o tejto možnosti uvažujete? Pripravili sme pre vás sumár toho, ako má takáto pomoc fungovať a na čo máte nárok.

- Za žiaka so zdravotným znevýhodnením, špecifickou vývinovou poruchou učenia alebo správania je možné považovať len takého žiaka, ktorému príslušné poradenské zariadenie po diagnostických vyšetreniach vydalo písomné vyjadrenie k školskému začleneniu.

 - Ak máte potvrdenie od psychológa, lekára či špeciálneho pedagóga, že máte doma žiaka so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, máte právo si zvoliť, či vaše dieťa bude vzdelávané v štandardnej triede základnej školy, v špeciálnej triede základnej školy (ak takú škola vytvorila), alebo v špeciálnej škole.

 - Pokiaľ sa však zistí, že vzdelávanie v bežnej škole nie je na prospech začlenenému dieťaťu, žiakovi alebo deťom, žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania a zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd (to znamená, že ak máte napr. doma hyperaktívne dieťa, ktoré učiteľ nezvláda učiť a ktoré má výrazné nezhody s učiteľom a spolužiakmi, môže ho súd aj bez vášho súhlasu preložiť na inú školu).

 - Keďže školská dochádzka je povinná pre všetky deti príslušného veku bez rozdielu, riaditeľ základnej školy NEMôŽE odmietnuť prijať a vzdelávať dieťa s diagnostikovaným zdravotným znevýhodnením, ktoré do tejto školy patrí podľa bydliska. Naopak, škola mu musí - ak je to potrebné - vypracovať v spolupráci s poradenským zariadením alebo so školským špeciálnym pedagógom individuálny vzdelávací program. Zákonný zástupca má právo s týmto programom sa oboznámiť.

 - Pri výchove a vzdelávaní žiakov s hendikepom je nevyhnutné rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené znevýhodnením žiaka a dávať mu skôr úlohy, ktoré má predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania sa nehodnotia negatívne tie výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom, ak z tejto príčiny nemá možnosť splniť alebo vykonať ich lepšie. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími problémami môžu učitelia využívať slovné hodnotenie namiesto známok.

 - Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorého individuálny vzdelávací program zahŕňa aj úpravu učebných osnov niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné neodkladne prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom. Takýto žiak nemá opakovať ročník z tých vyučovacích predmetov, v ktorých majú na jeho neúspešnosť vplyv dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov, k hodnoteniu a klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením.

 - V základnej škole so súhlasom zriaďovateľa možno zriadiť špecializovanú triedu pre žiakov, ktorí z výchovno-vzdelávacieho hľadiska potrebujú kompenzačný program alebo rozvojový program alebo boli vzdelávaní v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 - Zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo zvoliť, či bude jeho dieťa vzdelávané na základe individuálneho vzdelávacieho programu v štandardnej triede, alebo v triede pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, alebo v škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Naposledy zmenené streda, 18 september 2013 16:31


Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.

Rastieme s Hipom

Potravinové alergie sa nevyhýbajú ani tým najmenším

Potravinové alergie sa nevyh…

V posledných desiatkach rokov dramaticky rastie počet detí, ktoré trpia rôznymi alergiami. Našich najmenších najčastejšie okrem...

Prev Next