Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky používania portálu Rodičom.sk

Prevádzkovateľ portálu:

LANDMAN AGENCY s.r.o.
Korytárky 263 962 04 Korytárky
Kontaktný e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prístup k tejto internetovej stránke a jej používanie podliehajú nasledujúcim ustanoveniam. Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, prosíme Vás, aby ste túto webovú stránku nepoužívali.

Užívateľ

Užívateľom sa rozumie každý návštevník internetových stránok www.rodicom.sk (ďalej len Stránky). Registrácia na Stránkach nie je povinná.

Registrovaný užívateľ

Registrovaným užívateľom sa rozumie užívateľ, ktorý sa zaregistruje na Stránkach, a má prístup k viacerým službám ponúkaným na Stránkach. Registráciou na www.rodicom.sk užívateľ automaticky súhlasí s podmienkami používania.

Registrovaný užívateľ si môže vytvoriť svoje konto na Stránkach a vytvoriť si svoj profil, v ktorom môže po prihlásení pridávať inzeráty, fotografie, komentáre a ďalšie funkcie podľa možností Stránok. Registrácia na Stránkach je bezplatná.

Svojou registráciou na tejto stránke registrovaný užívateľ súhlasí so zverejnením osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb prevádzkovateľovi na serveroch, sprístupňovania týchto údajov ostatným užívateľom serverov a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň užívateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje.

Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že užívateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. Užívateľ zároveň súhlasí s tým, aby portál www.rodicom.sk mu zasielala rôzne promočné akcie alebo špeciálne ponuky.

Registrovaný užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že registráciu nemôže zrušiť sám odhlásením alebo iným spôsobom. V prípade, ak má užívateľ záujem na zrušení registrácie, užívateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že užívateľ je oprávnený ukončiť vzťah s prevádzkovateľom tak, že registrácia môže byť zrušená automaticky potom ako sa registrovaný užívateľ neprihlási na server do dvoch rokov od posledného odhlásenia.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez vyzvania užívateľa zrušiť registráciu alebo zamedziť mu prístup z dôvodu porušovania týchto pravidiel, alebo všeobecne záväzné právnych predpisov Slovenskej republiky.

Informácie, ktoré uživateľ na tomto portáli vyplní a v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou

Po zrušení registrácie užívateľa má prevádzkovateľ právo uschovavať informácie zadané registrovaným užívateľom na serveri po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie užívateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky užívateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad blogy, fotografie, články, inzeráty) ako aj súkromné príspevky, resp. korešpondencia používateľa s ostatnými používateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená.

Registrovaný užívateľ je povinný uchovávať a zabezpečiť svoje prihlasovacie údaje na portáli tak, aby nijakým spôsobom nemohlo dôjsť k ich odcudzenie alebo zneužitiu. Ak sa registrovaný užívateľ dozvie o akomkoľvek zneužití svojho osobného účtu, je povinný o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľa.
 

Práva a povinnosti Užívateľa a Registrovaného užívateľa

Užívateľ je povinný dodržiavať Všeobecné podmienky portálu Rodičom.sk. Ich užívaním vyjadruje plný súhlas s týmito pravidlami a bude sa nimi riadiť. Užívateľ a Registrovaný užívateľ nesmie:

 • - používať na stránke hanlivé slová

 • - chovať sa agresívne voči ďalším užívateľom

 • - zverejňovať fotografie a články, na ktoré nemá autorské práva

 • - zverejňovať reklamu na iné stránky, odkazy na iné stránky

 • - zverejňovať pornografický materiál.

 • - nárokovať si na akékoľvek honoráre za publikované veci, pokiaľ nebola s prevádzkovateľom Stránok dohodnutá odmena inak.

 • - ohroziť prevádzkovateľa tým, že bude propagovať iné firmy alebo služby.

 • - použiť Stránky na distribúciu pornografie či ilegálneho softwéru a ďalších kopírovaných materiálov

 • - použiť túto službu na komerčné účely

 • - vykonávať aktivity smerujúce k rasovej, národnostnej alebo inej neznášanlivosti


 

V prípade vzniku právneho sporu, je prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť osobné údaje registrovaných užívateľov príslušným štátnym orgánom.

Ak sa Užívateľovi objaví neočakávaná chyba, príp. sa nemôže dostať k svojmu kontu, môže kontaktovať technickú podporu Prevádzkovateľa na jeho e-maile Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveroch.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Všeobecné podmienky. Zaväzuje sa najmä:

 • ochraňovať osobné dáta, ktoré v spojitosti s prevádzkovaním služby získa. Jedná sa najmä o prihlasovacie údaje a e-maily jednotlivých užívateľov.

 • neposkytnúť osobné údaje tretím osobám

 • vyhradiť si právo na zrušenie existujúcej registrácie, obmedzenie užívateľských práv, úpravu alebo vymazanie údajov v profile užívateľa, alebo na iné vhodné kroky súvisiace s poskytnutými údajmi užívateľa v prípade, ak užívateľ porušuje tieto podmienky používania, právne predpisy SR, alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa.


 

Prevádzkovateľ na základe podmienok používania poskytuje nasledovné služby:

 • voľný priestor na portáli, aby každý užívateľ mohol ukladať, upravovať a rozširovať svoje fotografické záznamy, články/blogy, inzeciu a komentáre

 • prezeranie fotografií, článkov, receptov, inzercie či komentárov, poskytuje prevádzkovateľ každému užívateľovi portálu bezplatne, bez potreby registrovania sa.

 • pokiaľ užívateľ zverejní článok, ktorý je reklamou na služby či produkty inej stránky či firmy, prevádzkovateľ je oprávnený od neho žiadať sumu za publikovanie klasického PR článku, podľa aktuálneho cenníka reklamy

 • publikovanie reklamy, reklamných PR článkov, či bannerov, poskytuje prevádzkovateľ odplatne, a to podľa aktuálneho cenníka reklamy.

 

Fotoalbumy a profil

Fotoalbumy a profil si môže vytvoriť len registrovaný užívateľ. Na Stránku si môže nahrať a umiestniť vlastné profilové fotografie, fotografie detí či iné fotografie, avšak len z tých  fotiek, ku ktorým má autorské práva( súhlas autora). Zároveň sa zaväzuje, že Fotografie, ktoré nahrá, budú zverejnené ostatným užívateľom.

Je zakázané zdieľanie fotiek, ktoré porušujú morálne pravidlá a zákony Slovenskej republiky.

 

Inzercia

Inzerciu môže na stránke publikovať len registrovaný užívateľ, a to v rozsahu do 3 riadkov textu. Inzercia nad túto sumu je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka reklamy.

 

Komentáre

Komentáre môže na stránke publikovať len registrovaný užívateľ. Užívateľ zodpovedá za to, aby komentáre boli v súlade s Podmienkami používania Stránky

 

Značky a autorské práva

Užívateľ berie na vedomie, že odoslaním, uložením alebo iným poskytnutím svojich údajov, informácií a fotiek na tomto portáli udeľuje prevádzkovateľovi celosvetovú, nevýhradnú, bezodplatnú, neodvolateľnú a časovo neobmedzenú licenciu k autorským a všetkým ostatným právam duševného vlastníctva ktoré k týmto informáciám, údajom a fotkám patria. Najmä ich udeľuje k ich použitiu, k reprodukcii, k rozširovaniu, k zobrazovaniu a sprístupňovaniu verejnosti, prípadne k inému ich použitiu zo strany prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je taktiež oprávnený k použitiu celého obsahu záznamov poskytnutých užívateľmi na propagáciu svojej vlastnej činnosti a na reklamu.

ívateľ berie tiež na vedomie, že odoslaním, uložením alebo iným poskytnutím svojich záznamov, udeľuje každému užívateľovi, ktorý k nim má prístup, celosvetovú, nevýhradnú, bezodplatnú a časovo neobmedzenú licenciu k ich použitiu na osobné a nekomerčné účely.

Užívateľ nie je oprávnený nijakým spôsobom upravovať, zverejňovať, rozširovať, spracovávať ani iným komerčným spôsobom využívať obsah portálu www.rodicom.sk, ktorá je chránená právom duševného vlastníctva prevádzkovateľa. Na použitie obsahu portálu je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa portálu.

Kompletný obsah portálu Rodičom.sk (označený doložkou o výhrade autorského práva copyrightom ©) okrem informácií alebo údajov, ktoré na portál uložili jednotliví užívatelia, je duševným vlastníctvom prevádzkovateľa a je chránený zákonom o autorskom práve a primerane sa na ne vzťahujú aj príslušné právne predpisy Slovenskej republiky.

 

Obmedzenie ručenia

Za úplnosť alebo správnosť informácií, uvedených na tomto portáli nepreberáme zodpovednosť. Dané informácie môžu byť zastarané a preto by ste si ich mali preveriť skôr, než ich začnete používať.

Užívatelia Stránky prehlasujú, že súhlasia s tým, že užívanie Stránky ako i jej obsahu vykonávajú na vlastné riziko. Ani spoločnosť LANDMAN AGENCY s.r.o. a ani tretie osoby, ktoré sú zapojené do vývoja, výroby alebo prenosu tejto webovej stránky, neručia za škody alebo poškodenia, ktoré vzniknú na základe prístupu alebo nemožnosti prístupu, užívania alebo nemožnosti užívania tejto webovej stránky, alebo na základe tých okolností, že sa spoľahli na informáciu, ktorá je na tejto stránke obsiahnutá.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov užívateľov, ani za diskusie a ich obsah na tomto portáli, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv užívateľmi, najmä nenesie zodpovednosť za škody spôsobené užívateľmi spôsobené tretím osobám ( napr. uverejnením fotografií, článkov, ktoré sú chránené právom duševného vlastníctva).

Publikované materiály na stránke slúžia výlučne pre informáciu užívateľa a neslúžia na diagnostikovanie chorôb, a v žiadnom prípade nenahradzujú lekárske poradenstvo, diagnózu a ošetrenie. Za prípadné škody vzniknuté na základe nesprávne použitých informácií uvedených na tomto portáli spoločnosť LANDMAN AGENCY s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť. Každé využitie informácií publikovaných na tomto portáli je na vlastné riziko užívateľa.


Webové stránky tretích strán/linky


Táto webová stránka obsahuje aj linky alebo odkazy na webové stránky tretích strán. Dané linky k webovým stránkam tretích strán nepredstavujú zo strany spoločnosti LANDMAN AGENCY s.r.o. súhlas s ich obsahom a tiež neručí za škody alebo poškodenia, ktoré vznikli na základe užívania – jedno, akým spôsobom – takéhoto obsahu. Linky k iným webovým stránkam sú užívateľom tejto webovej stránky poskytované k dispozícii len ako komfort. Naviazanie spojenia k takýmto webovým stránkam prebieha na vlastné riziko užívateľa.

 

Vami poskytnuté informácie

Užívateľ webovej stránky je v plnom rozsahu zodpovedný za všetky informácie, ktoré zašle spoločnosti LANDMAN AGENCY s.r.o., čo do obsahu a správnosti a tiež zodpovedá za to, aby sa neporušili práva tretích strán. Užívateľ súhlasí s tým, že spoločnosť LANDMAN AGENCY s.r.o. je oprávnená obsah takýchto správ využiť na akékoľvek účely, vrátane výroby a/alebo umiestnenia produktov na trhu alebo servisu a tieto informácie rozmnožovať a bez obmedzenia ich sprístupniť pre tretie strany.

 

Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo Stránku, všeobecné podmienky používania, ako aj naše všeobecné podmienky úplne alebo čiastočne meniť, podľa nášho uváženia a/alebo jej prevádzku zastaviť, a to bez ohlásenia. Preto Vás žiadame, aby ste si webovú stránku pri Vašej novej návšteve stránky opäť prehliadli a jej zmeny/doplnky vzali na vedomie. Užívateľ vyhlasuje, že sa s týmito pravidlami oboznámil, tieto prečítal a zaväzuje sa ich dodržiavať.