nedeľa, 14 október 2012 16:40

Prijímacie skúšky, Gymnázium sv. Františka z Assisi

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 4-ročnej formy štúdia na šk. rok
2007/2008
VARIANT A

Diktát
Na prvý pohľad sa stredovek javí ako obdobie rýchleho ekonomického rastu. Európa sa po stáročiach nájazdov prudko rozvíjala. Poľnohospodárske výnosy rástli a obchody prekvitali vďaka predaju vlny, plátna a luxusného tovaru dovážaného zo vzdialených krajín najmä Angličanmi a Francúzmi. Šľachta stavala prepychové sídla.
Blahobyt však sprevádzali hrozivé epidémie nevyliečiteľných chorôb. Populácia rástla a klimatické zmeny spôsobovali hladomory. Neschopnosť vládnucich vrstiev vyvolávala roľnícke povstania, akým bolo povstanie, ktoré otriaslo Anglickom a Nizozemskom na konci 14. storočia.
Slabí králi bojovali s mocnou šľachtou, poddaní sa búrili proti nespravodlivým zákonom. Stredovek bol tiež obdobím, keď sa v Európe začali formovať národy a jazyky. Súčasné mestá s ich chrámami, katedrálami, univerzitami a nemocnicami vznikali práve v tejto dobe. Týmto všetkým položil stredovek základy modernej Európy.

Test

1. Akým slovným druhom je slovo okolo v uvedených vetách?
a) Prišiel okolo tretej popoludní.
b) Okolo záhrady vysadili krásne tuje.
c) Nebehaj okolo!

2. V ktorej z možností majú všetky podstatné mená rovnaký skloňovací vzor?
a) jeleň, nástroj, dážď, Kriváň
b) tône, Tatry, rodičia, kufre
c) Brestovany, o slonoch, z javorov, nad stromami

3. Označ vety s nezhodným prívlastkom:
a) Zvuk streľby preťal nehybné ticho.
b) Dávid, priateľ z detstva, nečakane odišiel.
c) Do oblokov domu narážalo husté krupobitie.
d) Vari každý žiak sa teší na prázdniny.

4. Vyber z radu prídavné mená, ktoré sa nepravidelne stupňujú:
pokrokový, veľký, prostredný, nádherný, pekný, zlý, páví, bratov, malý

5. V ktorej z možností sú všetky prídavné mená napísané správne?
a) sprievodkyniná, rybí, včelý, rýdzi
b) leví, s Katkinou, kačacím, bezbrehý
c) o matkinéj, národných, v medveďom, líščie

6. Ktoré tvrdenie platí pre slovesný vid nasledujúcich slovies?
nanosili, mešká, očistiť, zastavil
a) dokonavý, dokonavý, nedokonavý, nedokonavý
b) nedokonavý, nedokonavý, dokonavý, dokonavý
c) dokonavý, nedokonavý, dokonavý, dokonavý
d) dokonavý, nedokonavý, nedokonavý, dokonavý

7. V ktorej z možností je správne určené podčiarknuté slovo vo vete?
Ťažko dýchajúc dovliekol sa k svojej posteli.
a) činné príčastie prítomné
b) činné príčastie minulé
c) trpné príčastie
d) prechodník

8. Označ možnosť, v ktorej sú všetky príslovky napísané správne:
a) z predu, spamäti, v tom, v pravo
b) spredu, spamäti, vtom, vpravo
c) zpredu, zpamäti, vtom, vpravo

9. Napíš správne spojenie predložky s osobným zámenom:
a) od + ja
b) pre + ona
c) pod + ono

10. Koľko čiarok bude v nasledujúcej vete?
Prišli i dievčatá i chlapci aj mnohí dospelí a predsa ich bolo menej než minule.
a) tri
b) jedna
c) štyri
d) dve

11. Označ vetu, ktorá svojím zložením nepatrí medzi ostatné.
a) Priskočil k dverám a zabuchol ich.
b) Hodil sa bokom bez rozmyslu.
c) Pomaly sa poberal ďalej, až kým nezmizol za zákrutou.

12. Utvor prídavné meno od slova triumf.

13. Ktorý z uvedených jazykov nepatrí do tej istej skupiny jazykov ako ostatné tri?
a) slovenčina
b) čeština
c) ruština
d) poľština

14. Označ riadky s pravopisnými chybami:
a) Slovenské Rudohorie, Váh, Ulica Jána Kalinčiaka
b) Veľká noc, Slováci, Važecká jaskyňa
c) Rádio Lumen, Malý princ (názov knihy), Filozofická fakulta Univerzity Komenského
d) Matica Slovenská, Divadlo J. G. Tajovského, južná Amerika

15. Ktorý zo zápisov priamej reči je správny?
a) „Urobíme si domáce úlohy“ , povedal Miško „ a potom pôjdeme von.“
b) „Urobíme si domáce úlohy,“ povedal Miško, „a potom pôjdeme von.“
c) „Urobíme si domáce úlohy“ povedal Miško „a potom pôjdeme von.“

16. Z večnosti cesta ďaleká je
ku ľudským srdciam skrehnutým.
Len radosť horí. Smútok ako dym,
ako brud stúpa cez komín.“

Podčiarknutý básnický obraz sa nazýva:
a) anafora
b) prirovnanie
c) epiteton
d) epizeuxa

17. Nájdi synonymum k slovu brud z predchádzajúcej ukážky:
a) strach
b) špina
c) brod
d) skaza

18. „Len radosť horí.“
Ako sa nazýva básnický obraz uvedený vo vete?

19. Označ správne tvrdenia:
a) Nezhoda medzi rytmickým a vetným členením veršov sa nazýva presah.
b) Báseň, ktorá má charakter oslavy, chválospevu, vyjadruje určité vznešené myšlienky,
sa nazýva hymnou.
c) Epické dielo je literárne dielo, ktorého základom je dej, príbeh, udalosť. Nikdy nemôže
byť veršované.
d) Alegória je krátky vtipný výrok.

20. Urč slovný druh slova šesťdesiatka.

21. Ktoré z nasledujúcich možností obsahujú trojicu autorov patriacich do rovnakého
literárneho obdobia?
a) Martin Kukučín, Jozef Gregor-Tajovský, Pavol Országh-Hviezdoslav
b) Ivan Krasko, Andrej Sládkovič, Ján Kalinčiak
c) Janko Kráľ, Samo Chalupka, Andrej Sládkovič
d) Ján Hollý, Anton Bernolák, Juraj Fándly

22. Nahraď spisovným výrazom slovo stud.

23. Napíš nominatív plurálu slova švagriná.

24. V ktorých z možností nie sú všetky slohové útvary napísané informačným slohovým
postupom?
a) objednávka, charakteristika, reprodukcia
b) poviedka, výklad, úvaha
c) výťah, žiadosť, bájka
d) správa, oznámenie, pozvánka

25. Označ nesprávne tvrdenia:
a) Publicistický štýl sa inak nazýva novinársky.
b) Pre administratívny štýl sú typické módne slová, citoslovcia a klišé.
c) Žánrová forma, ktorá zaujímavo, esteticky , vtipne, ale pritom vecne chce poučiť alebo
presvedčiť čitateľa, sa nazýva esej.
d) Texty literatúry faktu majú prevažne zábavnú funkciu

Zdroj: Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 4-ročnej formy štúdia na šk. rok
2007/2008, Gymnázium sv. Františka z Assisi

Naposledy zmenené nedeľa, 14 október 2012 18:31


Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Pošlite nám článok

Máte zaujímavé informácie

 

Chcete sa podeliť s informáciami z oblasti rodiny, tehotenstva, výchovy, školstva, bývania, krásy či zdravia?

Prihláste / registrujte sa a pridajte článok na web. Je to pre Vás zložité? Pošlite nám článok mailom na redakcia@rodicom.sk

Ste prihlásený? Pošlite článok.

Rastieme s Hipom

Krásna pokožka aj v tehotenstve

Krásna pokožka aj v tehotens…

Tehotenstvo pristane každej žene. Tá vnútorná radosť z očakávaného prírastku priam vyžaruje z jej tváre. Avšak starostlivosť...

Prev Next